Welcome Friends,

       Gujarati Vidyarthi dvaraa ame ahi prayas kari rahya 6iye k Digital Madhyam thi apne Gujarat ni vividh sansthaonu Material api shakiye. Aathi amane je sansthaonu material ahi malel 6 te ame ahi DOWNLOAD section ma mukel 6. Asha rakhiye 6iye k apni parixa ma aa sahity apne upayogi sabit thashe. E sathe j tamam students ne appeal kariye 6iye k apani pase koi upayogi sahity hoy to amne mokali apsho ane sansthaone pan amari ek appeal 6 k jo apni sansthanu sahity ap students na hit ma share karava mangata hoy to amne amara mail studentcare@gujaratividyarthi.com par mokali apsho. Ame amara platform par e apna name j publish karishu. 

Team Gujarati Vidyarthi

 PDF NamePDF
1 CRPC original View
2 Evidence Act by Motion Academy View
3 IPC View
4 IPC - 1860 Original View
5 IPC - 2 by Seven Step Coaching View
6 IPC by Gadhavi Career Academy View
7 IPC by Gyan Parab View
8 IPC by Seven Step Coaching View
9 LAW and Constitution by Madhav Publication View
10 LAW by Anamika Academy View
11 LAW by Angle Academy View
12 LAW by Motion Academy View
13 LAW by OM Career Academy View