Welcome,  

Gujarati Vidyarthi dvara ame ahi prayas kari rahya 6iye ke apne safal vidyarthioni answer sheet ek j platform par provide kari shakiye. Aa Answer sheets ame kareli request na aadhare sambandhit adhikari shri dvara amne apvama avel 6. Athi sarve GPSC ni taiyari karta mitrona margadarshan hetu ame ahi mukel 6. Jo apa pan ek safal vidyarthi ho ane apani GPSC ni koi Exam ni answer sheets apni pase hoy ne e aap vidyarthio na margadarshan hetu publish karva mangata hoy to amne amara G-MAIL - gujaratividyarthi@gmail.com par mokali apsho. Apno aa prayas bani shake k koi vidyarthi ni jindagi badali shake 6. 

 PDF NamePDF
1 Axay Patel - PI - GPSC 2018 - English View
2 Axay Patel - PI - GPSC 2018 - GS 1 View
3 Axay Patel - PI - GPSC 2018 - GS 2 View
4 Axay Patel - PI - GPSC 2018 - Gujarati View
5 Axay Patel GPSC English - 2017 View
6 Axay Patel GPSC Essay - 2017 View
7 Axay Patel GPSC GS-1 - 2017 View
8 Axay Patel GPSC GS-2 - 2017 View
9 Axay Patel GPSC GS-3 - 2017 View
10 Axay Patel GPSC Gujarati - 2017 View
11 Pravinsin Jaitavat - DC - GPSC English View
12 Pravinsin Jaitavat - DC - GPSC Essay View
13 Pravinsin Jaitavat - DC - GPSC GS 01 View
14 Pravinsin Jaitavat - DC - GPSC GS 02 View
15 Pravinsin Jaitavat - DC - GPSC GS 03 View
16 Pravinsin Jaitavat - DC - GPSC Gujarati View
17 Safin Hasan GPSC English View
18 Safin Hasan GPSC Essay View
19 Safin Hasan GPSC GS 1 View
20 Safin Hasan GPSC GS 2 View
21 Safin Hasan GPSC GS 3 View
22 Safin Hasan GPSC Gujarati View

Safin Hasan - Guideline - Part 1

Safin Hasan - Guideline - Part 2

Akshay Patel- P.I. 1st Rank

How to Start UPSC Preparation | Safin Hasan | IPS

Language Selection in UPSC - Safin Sir - IPS - UPSC ki Taiyari konsi Language me kare ?